5
programmalijnen

2. De innoverende
reumatoloog

5
programmalijnen

2. De innoverende
reumatoloog

Reumatologie heeft de laatste decennia veel nieuwe, zeer succesvolle behandelmogelijkheden gekregen. Succes is bijvoorbeeld geboekt bij het verminderen van de ziekteactiviteit en gewrichtsschade bij een groot deel van de patiënten. De organisatie van de zorg voor patiënten met reuma is daardoor flink veranderd. Het overgrote deel van de behandelingen vindt nu poliklinisch plaats.

Innovatieve kracht

De innovatieve kracht van ons vakgebied moet zich echter ook bewijzen op werkterreinen waarin vooralsnog minder vooruitgang is geboekt. Zoals bij het effectief behandelen van systeemziekten en vermoeidheid bij reumapatiënten. Bij het beter voorkomen van bijwerkingen van behandelingen. En bij het verder reduceren van sterfte. De reumatologie moet zich ook gaan richten op de logische volgende stap in behandeling: het voorkomen en genezen van inflammatoir reumatische ziekten.

Patiëntenpopulatie

De reumatoloog staat de komende jaren voor nóg een belangrijke uitdaging: hoe ga ik om met de steeds grotere en vergrijzende patiëntenpopulatie? Er moet een oplossing komen voor de toename van het aantal patiënten en de stijgende zorgkosten.

Reuma-onderzoek

Innovatie kan op veel plekken plaatsvinden, ook in de wetenschap. Een belangrijk rol is weggelegd voor het wereldvermaarde Nederlandse reuma- onderzoek. De NVR speelt hierin – als vereniging van de Nederlandse reumatoloog – een cruciale rol: verbindend, organiserend en coördinerend. Daarnaast zal de NVR innovatie op andere gebieden, zoals medicatie, niet-medicamenteuze interventies, preventie, ICT en patiënteducatie, stimuleren, onderzoeken en waar nodig helpen implementeren.

2.1 Wetenschappelijk onderzoek en oppakken kennishiaten
Innovatie en wetenschappelijk onderzoek staan onder druk in de reumatologie. Academische ziekenhuizen hebben door beleidskeuzes minder mogelijkheden om onderzoek te doen naar veelvoorkomende reumatische ziekten. En voor algemene en topklinische ziekenhuizen is er geen gezonde financiële basis om structureel wetenschappelijk onderzoek te doen.

Samenwerking

De kennishiaten – geïdentificeerd in de NVR-KennisAgenda 2019 – gaan vooral over relatief veelvoorkomende reumatische ziekten. Academische ziekenhuizen moeten beter gefaciliteerd worden om onderzoek te doen naar veelvoorkomende ziekten. Samenwerking tussen perifere en academische ziekenhuizen kan hierbij helpen. Ook bij het onderzoeken van minder voorkomende reumatische aandoeningen. Net als internationale samenwerking.


  • De NVR lobbyt voor middelen en mogelijkheden bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Zodat hiaten uit de KennisAgenda daadwerkelijk opgelost worden.
  • De NVR stimuleert bij wetenschappelijk onderzoek de samenwerking tussen academische en perifere ziekenhuizen.
  • De NVR lobbyt voor het in stand houden van wetenschappelijk onderzoek in brede zin.

2.2 Richtlijnen
Het opstellen van up-to-date diagnostische richtlijnen en behandelrichtlijnen voor de meest voorkomende klachten en aandoeningen: dat heeft de NVR zich als doel gesteld in het Beleidsplan 2017-2022.


  • De NVR stelt in 2022 vast welke richtlijnen de komende 5 jaar afgerond, herzien of gestart moeten worden.
  • De NVR zet zich actief in om nieuwe ontwikkelingen snel te integreren in bestaande richtlijnen. Mét aandacht voor de implementatie van richtlijnen in best practices.

2.3 Grensverleggers
De farmacologie kent stormachtige ontwikkelingen. De verwachting is dat de komende jaren veel nieuwe, impactvolle behandelingen beschikbaar komen voor reumatische ziekten. Met name voor systeemziekten zoals systemische lupus erythematosus, vasculitis en systemische sclerose. De NVR ondersteunt deze innovaties: door ze op te nemen in kwaliteitsdocumenten en door educatie van de reumatoloog. Op dit moment bestaat de behandeling van artrose uit symptoombestrijding en – indien nodig en mogelijk – gewrichts-vervanging. Geneesmiddelen die de voortgang van artrose remmen – zogenaamde disease-modifying osteoarthritis drug (DMOAD) – bestaan nu nog niet. Het is niet ondenkbaar dat dit snel verandert.

DMOADs

De reumatoloog is dé aangewezen medisch specialist voor het voorschrijven en monitoren van DMOADs. Vanwege de deskundigheid in diagnosticeren en evalueren van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat en de uitgebreide expertise op het gebied van farmaceutische behandelingen (inclusief behandeling van patiënten met co- morbiditeiten).


  • De NVR anticipeert op de ontwikkeling van DMOADs en ondersteunt de reumatoloog bij de inzet van nieuwe anti-inflammatoire therapieën: door onder andere richtlijn-ontwikkeling en educatie. De NVR vraagt – gezien de potentieel grote impact – leden met expertise in onder andere artrose een visie te ontwikkelen op DMOAD.

2.4 Digitale communicatie met en voor patiënten
De overdracht van informatie kan sneller, beter en goedkoper door meer gebruik te maken van digitale communicatie. COVID- 19 heeft in de gezondheidszorg het gebruik van digitale communicatiemiddelen in een stroomversnelling gebracht. Een deel van deze middelen zal blijvend gebruikt worden. Dit kan een stimulans zijn voor initiatieven zoals behandeling op afstand bij zeldzame of ernstige reumatische ziekten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van specifieke expertise in een ziekenhuis verder weg van de patiënt.


  • De NVR versterkt (samen)werken met behulp van digitale communicatie tussen patiënt, reumatoloog en andere gezondheidspartners: daar waar het kan en wenselijk is.

2.5 Datagestuurde innovatie
Het gebruik van data is cruciaal voor het leren en verbeteren van de zorg. Om onnodig werk voor artsen en patiënten te voorkomen, is hergebruik van bestaande data (of gebruik van gegevens verzameld in het kader van goede zorg) zo veel mogelijk het uitgangspunt bij data-gestuurde innovatie en registers. Het gebruik van meer digitale communicatie en registratie creëert mogelijkheden om perifere ziekenhuizen beter te betrekken bij innovatie en onderzoek.


  • De NVR stimuleert uitwisseling van elektronische gegevens en blijft initiatieven ondersteunen die leiden tot een beter (her)gebruik van bestaande data.
Deze website maakt gebruik van cookies.