5
programmalijnen

4. De gezonde
reumatoloog

5
programmalijnen

4. De gezonde
reumatoloog

Het veranderende zorglandschap biedt uitdagingen en kansen, maar ook de kansen kennen een keerzijde. De complexiteit van de zorg neemt toe door regelgeving, verantwoording naar patiënten en externe partijen. Onder- tussen is de druk op de specialistische gezondheidszorg al hoog; het effect van een toenemende zorgvraag met oplopende kosten – kosten die vervolgens aan banden worden gelegd in een hoofdlijnenakkoord. Dit alles leidt tot knelpunten. En niet zelden tot een verhoogde werkdruk.

Autonomie

Inspelen op alle veranderingen vraagt aanpassingsvermogen en meer medisch leiderschap. Hoe houd je de regie en zorg je voor een goede balans in de spreekkamer? Hoe zorg je voor een goede balans tussen werk en privéleven? Om het vak optimaal te kunnen uitoefenen heeft de reumatoloog autonomie nodig binnen de praktijk. En voldoende kansen en mogelijkheden om zelf invulling te geven aan deze autonomie. De NVR wil de komende periode in een aantal projecten werken aan duurzame inzetbaarheid, aan aanpassingsvermogen van reumatologen en aan kwalitatief hoogstaande en gebalanceerde praktijkvoering.

4.1 Verdieping vak en werk
De reumatoloog zal steeds vaker buiten het ziekenhuis werken: in zelfstandige behandelcentra, bij huisartsen of online. Als medisch specialist verleent hij of zij niet alleen zorg; de reumatoloog doet ook wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en leidt nieuwe specialisten op. Het is belangrijk dat elke reumatoloog – binnen en buiten het ziekenhuis – de kans krijgt om zich op alle werkterreinen te ontplooien.


  • De NVR stimuleert verdieping, vernieuwing, zelfontwikkeling en nevenactiviteiten van elke reumatoloog.
  • De NVR stimuleert betrokkenheid van de reumatoloog bij activiteiten op het gebied van wetenschap, onderwijs, innovatie. De NVR creëert en ondersteunt samenwerkings-verbanden.

4.2 De werkbare praktijk
De reumatoloog heeft in de dagelijkse praktijk te maken met twee uitdagende ontwikkelingen: werkdruk (door een toenemend aantal patiënten) en nieuwe taken (door samenwerking tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg en de meer centrale rol van de reumatoloog).

Meer patiënten

Er ontstaat in toenemende mate druk op de reumatologische praktijk. Het aantal patiënten stijgt door vergrijzing, door vroege diagnosestelling en omdat specialistische zorg noodzakelijk blijft voor een adequate behandeling. Tegelijkertijd bestaat er een groeiplafond voor ziekenhuizen. We komen uit jaren waarin ‘tight control’ gepromoot werd. Nu moeten we ook rekening houden met haalbaarheid en kosteneffectiviteit van goede zorg. De reumatoloog moet daarom een strategie ontwikkelen om het groeiend aantal patiënten goede zorg te leveren. Terwijl het aantal zorg- medewerkers gelijk blijft of in mindere mate meegroeit.

Meer overdracht en afstemming

Samenwerking met de eerste lijn is van groot belang om de uitstroom van patiënten uit de reumatologische praktijk te bevorderen. Er zullen meer patiënten met adviezen in de eerste lijn vervolgd moeten worden. De zorgvraag en adequaat zorgaanbod moeten in balans zijn, met een goede spreiding over Nederland. Als reumatoloog ben je verantwoordelijk voor het voeren van jouw reumatologiepraktijk. Je bent onderdeel van het zorgteam rondom de patiënt. En je zoekt de samenwerking op en gaat verbinding aan met andere specialismen. Om deze rollen gezaghebbend te kunnen combineren zijn zichtbaarheid en leiderschap noodzakelijk.


  • De NVR verkent de interventies die nodig zijn voor een werkbare praktijk met een goede verdeling van het aantal patiënten. Zodat reumatologen de beste, haalbare zorg kunnen leveren.
  • De NVR werkt aan de gezaghebbende positie van reumatologen in het zorgteam. Onder andere door te werken aan leiderschapsvaardigheden.

4.3 Een financieel gezond vak
De reumatoloog van de toekomst moet een – financieel – gezond vak zijn. Daarom vragen 2 financieringsprincipes de aandacht:

  • Beloning van werkzaamheden: De NVR pleit voor een eerlijke beloning van alle inzet van de reumatoloog. In de directe patiëntenzorg – extra tijd voor uitleg of een goed gesprek bij een complexe patiënt – en bij inzet voor het opereren in netwerken van zorgprofessionals, intercollegiale overleggen, MDOs, shared care en educatie van bijvoorbeeld huisartsen. Dit geldt ook voor de inzet van e-health.
  • Gezonde financiering van innovatie: Het huidige financieringssysteem remt innovatie in de reumatologie.

  • De NVR agendeert een adequate financiering om complexere zorg door reumatologen te kunnen leveren. En om samenwerking in netwerken te kunnen uitvoeren.
  • De NVR agendeert financiering van alle benodigde innovatie.
  • De NVR inventariseert en communiceert wat de reumatologie de maatschappij financieel oplevert – of aan kosten bespaart. Bijvoorbeeld bij preventie van vroege arbeidsongeschiktheid.
Deze website maakt gebruik van cookies.